Width (cm): 47
Height (cm): 34.5
Depth (cm): 23
Weight (kg): 7
ID: 93
Width (cm): 63
Height (cm): 36
Depth (cm): 43
Weight (kg): 17.4
ID: 32

Width (cm): 29
Height (cm): 21
Depth (cm): 32
Weight (kg): 3
ID: 94
Width (cm): 50.6
Height (cm): 16.5
Depth (cm): 20.3
Weight (kg): 5.2
ID: 34

Width (cm): 78.5
Height (cm): 39
Depth (cm): 40.5
Weight (kg): 4.3
ID: 30
Width (cm): 62
Height (cm): 29
Depth (cm): 25.4
Weight (kg): 6.5
ID: 49

Width (cm): 16.5
Height (cm): 24.5
Depth (cm): 10
Weight (kg): 0.9
ID: 20
Width (cm): 45
Height (cm): 41.5
Depth (cm): 47.5
Weight (kg): 21.9
ID: 106

Width (cm): 35.5
Height (cm): 119.5
Depth (cm): 25.5
Weight (kg): 5.6
ID: 121
Width (cm): 80.5
Height (cm): 119
Depth (cm): 31.5
Weight (kg): 19.5
ID: 118

Width (cm): 26.5
Height (cm): 31.3
Depth (cm): 6.5
Weight (kg): 1.2
ID: 50
Width (cm): 52
Height (cm): 22
Depth (cm): 51
Weight (kg): 10.8
ID: 89

Width (cm): 53.5
Height (cm): 45
Depth (cm): 47.5
Weight (kg): 10.9
ID: 71
Width (cm): 23.5
Height (cm): 153.6
Depth (cm): 10.8
Weight (kg): 14.7
ID: 120

Width (cm): 37.5
Height (cm): 176
Depth (cm): 42
Weight (kg):
ID: 110
Width (cm): 37.5
Height (cm): 36.5
Depth (cm): 23
Weight (kg): 6.9
ID: 62

Width (cm):
Height (cm):
Depth (cm):
Weight (kg):
ID: 60
Width (cm): 31
Height (cm): 67.5
Depth (cm): 33
Weight (kg): 26
ID: 78

Width (cm): 25
Height (cm): 98.5
Depth (cm): 23.7
Weight (kg): 24
ID: 59
Width (cm): 46
Height (cm): 64.5
Depth (cm): 50
Weight (kg): 29.4
ID: 111

Width (cm): 42
Height (cm): 33.6
Depth (cm): 34
Weight (kg): 12.4
ID: 38
Width (cm):
Height (cm):
Depth (cm):
Weight (kg):
ID: sch-1

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Schlossmond

Width (cm): 24.6
Height (cm): 26
Depth (cm): 6
Weight (kg): <1
ID: sch-2

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 8
Height (cm): 33.5
Depth (cm): 4
Weight (kg): <1
ID: sch-4

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 8.5
Height (cm): 16
Depth (cm): 3.5
Weight (kg): <1
ID: sch-5

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 11
Height (cm): 47.5
Depth (cm): 3.5
Weight (kg): <1
ID: sch-6

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 22.5
Height (cm): 22
Depth (cm): 5
Weight (kg): <1
ID: sch-7

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 16.5
Height (cm): 70.4
Depth (cm): 5
Weight (kg): <1
ID: sch-8

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 12
Height (cm): 25
Depth (cm): 9
Weight (kg): <1
ID: sch-9

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 30
Height (cm): 118
Depth (cm): 28
Weight (kg): 34.9
ID: sch-10

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 23.5
Height (cm): 81
Depth (cm): 22
Weight (kg): 8.1
ID: sch-11

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 14.5
Height (cm): 82.5
Depth (cm): 3
Weight (kg): <1
ID: sch-12

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 22.5
Height (cm): 30
Depth (cm): 12
Weight (kg): 3.4
ID: sch-13

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 20
Height (cm): 60
Depth (cm): 20
Weight (kg): 5.7
ID: sch-14

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 14.2
Height (cm): 24
Depth (cm): 9
Weight (kg): <1
ID: sch-16

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 24
Height (cm): 44.5
Depth (cm): 11
Weight (kg): 2
ID: sch-15

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 11.5
Height (cm): 49.5
Depth (cm): 4
Weight (kg): <1
ID: sch-17

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 5
Height (cm): 43
Depth (cm): 3
Weight (kg): <1
ID: sch-18

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 21.3
Height (cm): 23
Depth (cm): 5
Weight (kg): <1
ID: sch-19

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 14
Height (cm): 76
Depth (cm): 2
Weight (kg): <1
ID: sch-20

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 23
Height (cm): 20
Depth (cm): 5.8
Weight (kg): <1
ID: sch-21

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 22.5
Height (cm): 21.5
Depth (cm): 3.5
Weight (kg): <1
ID: sch-22

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 24
Height (cm): 51.3
Depth (cm): 25
Weight (kg): 14.8
ID: sch-23

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 26
Height (cm): 46
Depth (cm): 20
Weight (kg): 8.4
ID: sch-24

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 47
Height (cm): 124.5
Depth (cm): 14
Weight (kg): 8.8
ID: sch-29

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 24.5
Height (cm): 100
Depth (cm): 22.5
Weight (kg): 21
ID: sch-31

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 27
Height (cm): 58
Depth (cm): 25.5
Weight (kg): 18.5
ID: sch-32

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 31
Height (cm): 106
Depth (cm): 31.5
Weight (kg): 26
ID: sch-33

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 26.5
Height (cm): 94
Depth (cm): 13
Weight (kg): 11.3
ID: sch-34

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 29
Height (cm): 51
Depth (cm): 25
Weight (kg): 14.9
ID: sch-35

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 24
Height (cm): 86.5
Depth (cm): 26
Weight (kg): 22.7
ID: sch-36

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 25
Height (cm): 37
Depth (cm): 25
Weight (kg): 9.6
ID: sch-37

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 30
Height (cm): 80
Depth (cm): 38
Weight (kg): 22.3
ID: sch-38

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 19
Height (cm): 81.5
Depth (cm): 19
Weight (kg): 12.6
ID: sch-39

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 22.2
Height (cm): 96
Depth (cm): 27.8
Weight (kg): 25.7
ID: sch-41

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 23
Height (cm): 99
Depth (cm): 24
Weight (kg): 22.9
ID: sch-42

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 73
Height (cm): 92
Depth (cm): 8
Weight (kg): 3.8
ID: sch-44

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat

Width (cm): 91.7
Height (cm): 113
Depth (cm): 11
Weight (kg): 8.9
ID: sch-45

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat


Width (cm): 73
Height (cm): 92
Depth (cm): 6
Weight (kg): 2.8
ID: sch-46

Historisches Holz aus dem Berliner Stadtschloss mit Echtheitszertifikat